Vloženo: 15.10.2012 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

PROSÍM POZOR - INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY. Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku.

FORMULÁŘE AKTUÁLNÍCH VERZÍ PŘIHLÁŠEK:

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání

ve středních školách a v konzervatořích

- ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

 • Termíny:

 

Zveřejnění – ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)

- kritéria přijímacího řízení*)

- rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

 

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. října

Ostatní obory vzdělání

do 31. ledna

 

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*) hlásícím se do

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu

Ostatních oborů vzdělání

do 15. března

*) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu

Ostatní obory vzdělání

do 15. března

 

Jiná forma vzdělávání než denní

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu

Ostatní obory vzdělání

do 20. března

 

 Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna

1. kolo - střední škola

22. dubna – 30. dubna

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy *)

*)není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

 

 • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- uchazeč může opět podat do 15. března přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky

- není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

 

 • 1. kolo přijímacího řízení

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 

 • Další kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

 • Kritéria přijímacího řízení

- ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení a toto již ani není povinnou součástí přihlášky, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit          

- kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše)

- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení – vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

 

 • Povinnosti ředitele ZŠ

- vydávají zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše

- základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků

- potvrzují žákům zápisové lístky a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali

- potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy

- škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

 

 • Práva a povinnosti uchazeče

- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

- přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání

- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

- uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

- odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

- zápisový lístek:

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případechodevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium.

 

 • Nevztahuje se na:
  • nástavbové studium
  • zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
  • večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
  • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

 

 • Povinnosti ředitelů středních škol (konzervatoří)

- zveřejňování povinných údajů (viz výše)

- zveřejňuje se předpokládaný počet přijímaných uchazečů (nikoliv nejvyšší počet)

- v 1. kole přijímacího řízení, pokud se konají přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky - stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou (resp. ze všech) termínů konání přijímací zkoušky

- ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku (po druhém, resp. posledním termínu přijímací zkoušky);

 

 • Zápisový lístek:

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat – viz výše

- je třeba každý zápisový lístek opatřit otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byl na školu doručen

- není výslovně stanoveno, že uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku, ale vzhledem k tomu, že výslovně může zápisový lístek opakovaně uplatnit v případě, že je přijat ke vzdělávání na základě odvolání, je zřejmé, že uchazeč může o zpětné vydání zápisového lístku požádat.

 

 • Doručování rozhodnutí

- oznamování rozhodnutí:

 1. do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (vyhláška)
 2. přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
 • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby)
 • musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den)
 • musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku – zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku
 • i v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu
 • Byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat k uchazečům, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

 

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 Novela školského zákona nebyla v otázce nové úpravy doručování rozhodnutí důsledná, když ustanovení § 62 odst. 2 větu druhou školského zákona nechala beze změn. Výsledkem je stav, kdy doručování rozhodnutí přijatých uchazečů v oborech vzdělání s talentovou zkouškou je upraveno 2x – jednou ustanovením § 62 (podle kterého se rozhodnutí oznamuje doručením písemného vyhotovení rozhodnutí) a jednou ustanovením § 60 odst. 17 a § 183 školského zákona (podle kterého se rozhodnutí oznamuje vyvěšením seznamu). Odbor školství k tomuto zaujímá níže uvedené stanovisko:

 Smyslem novely školského zákona bylo zjednodušení a urychlení doručování rozhodnutí, kterými jsou uchazeči přijímáni ke vzdělávání. Nový způsob doručování se vztahuje i na předškolní, základní a vyšší odborné vzdělávání a není tedy žádný věcný ani právní důvod (pomineme-li opomenutí zákonodárce), aby u jedné skupiny oborů vzdělání byl upraven jiný způsob doručování. Tedy i u oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou rozhodnutí oznamována (doručována) zveřejněním seznamu.

 Z výše uvedeného tedy vyplývají následující skutečnosti:

 1. rozhodnutí je oznámeno zveřejněním seznamu a od okamžiku zveřejnění začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku;
 2. kromě výše uvedeného zveřejnění seznamu doručuje ředitel školy ve lhůtě 7 dnů od vydání rozhodnutí (což je zveřejnění seznamu) písemné vyhotovení rozhodnutí uchazeči – není však již podmínkou, že do vlastních rukou – takové doručení však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku;
 3. je třeba uchazeče řádně poučit o začátku běhu lhůt pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

 nepřijatí uchazeči:

 • rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou
 • úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů; „pošta“ nezná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů => stále není dořešeno

 

- je zvýšený zájem na určení přesného okamžiku doručení rozhodnutí, a to ze dvou důvodů:

- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

- zápisový lístek (viz výše)

 

 • Odvolací řízení

- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 

 • Rekapitulace termínů 1. kola přijímacího řízení

 

  forma vzdělávání termín podání přihlášky termín konání přijímací zkoušky termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná termín odeslání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška koná
obory vzdělání s talentovou zkouškou   30.11. 2. - 15.1. --- nejpozději do 15.2.
konzervatoř   30.11. 15.1. - 31.1. --- nejpozději do 10.2.
řádné studium denní do 15.3. 22.4. - 30.4. nejdříve 22.4. do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku
  jiná forma do 20.3. 22.4. - 30.4. nejdříve 22.4. do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku
nástavbové studium denní do 15.3. 22.4. - 30.4. nejdříve 22.4. do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku
  jiná forma do 20.3. 22.4. - 30.4. nejdříve 22.4. do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku
zkrácené studium denní do 15.3. 22.4. - 30.4. nejdříve 22.4. do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku
  jiná forma do 20.3. 22.4. - 30.4. nejdříve 22.4. do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

ATLAS ŠKOLSTVÍ - JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

Související dokumenty