Vloženo: 13.09.2011 Autor: Miroslav Marek / Oddělení organizační a správní

Metodický pokyn č. 1/05

 vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje

k udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga

 

upravené vydání k 1. 9. 2011

Náležitosti žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga a podrobnosti o jeho činnosti upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
ve znění novely č. 147/2011 Sb., kterou se s účinností od 1. 9. 2011 mění výše uvedená vyhláška.

 

Metodický pokyn upravuje postup při udělení souhlasu krajského úřadu ke zřízení funkce asistenta pedagoga v mateřských školách, základních školách, základních školách speciálních, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a to ve třídách nebo studijních skupinách, ve kterých se vzdělává dítě, žák nebo student se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním.

  

I. Zřízení funkce asistenta pedagoga

 

 1. Funkci asistenta pedagoga může v souladu s § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) zřídit ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy ve třídě nebo studijní skupině (dále jen třídě), ve které se vzdělává dítě, žák nebo student (dále jen žák) se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním.
 2. Funkce  asistenta  pedagoga  může  být  rovněž  zřízena  dle  §  8  odst.  6  vyhlášky  
  č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., kdy ve třídách určených pro žáky s těžkým zdravotním postižením, mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga. 
 3. Ke zřízení funkce asistenta pedagoga v souladu s § 16 odst. 10 školského zákona, podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli, souhlas krajského úřadu. Ke zřízení funkce asistenta pedagoga je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. 
 4. Náležitosti žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga a podrobnosti o jeho činnosti upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
 5. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., pomoc pedagogickým pracovníkům školy
  při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků, podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc žákům
  při výuce a při přípravě na výuku, nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.
 6. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění, v příloze č. 1 stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pro funkci asistenta pedagoga ve výši 20 – 40 hodin.

  

II. Postavení asistenta pedagoga

 

 1. Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem a vykonává přímou pedagogickou činnost (§ 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  a o změně některých zákonů), v platném znění.
 2. Dle § 20 uvedeného zákona asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a)      vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b)      vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c)      středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

d)     středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky (Studiem pedagogiky
se rozumí vzdělání získané studiem v akreditovaném vzdělávacím programu
v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, u asistenta pedagoga je vyžadováno v rozsahu nejméně 80 hodin s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii) - § 22 zákona o pedagogických pracovnících, nebo

e)      základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu
pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Studiem pro asistenty pedagoga získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. Studium se uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin. Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení - § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků), v platném znění.

 

 

III. Financování funkce asistenta pedagoga

 

1. Poskytování finančních prostředků na činnost zaměstnanců, kteří vykonávají funkci asistenta pedagoga probíhá v souladu s § 160-162 školského zákona, zákonem
č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění, vyhláškou č. 492/2005 Sb., vyhláška o krajských normativech, v platném znění, a směrnicí MŠMT č.j. 28 768/2005-45[1], na příslušný rok.

 

2.  Finanční prostředky na asistenta pedagoga  ve třídě, ve které se vzdělává žák
se speciálními vzdělávacími potřebami, případně na asistenta pedagoga jako druhého nebo třetího pedagoga ve třídě určené pro žáky s těžkým zdravotním postižením, jsou škole poskytnuty pouze za předpokladu, že je udělen souhlas KrÚ JMK ke zřízení této funkce,
a to v souladu s § 16 odst.9 a 10 školského zákona.

 

IV. Náležitosti žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga

 

 

Nezbytnými náležitostmi žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga (dále jen žádost) jsou:

 

a)        náležitosti stanovené v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

b)      popis typu funkce asistenta pedagoga

c)      doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

 

a)        náležitosti stanovené v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky
č. 147/2011 Sb., jsou:

-          název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy

-          počet žáků a tříd celkem

-          počet žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním

-          dosažené vzdělání asistenta pedagoga

-          předpokládanou výši platu nebo mzdy

-          zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga

-          cíle, kterých chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout

-          náplň práce asistenta pedagoga.

 

b)      popis typu funkce asistenta pedagoga – je nutno rozlišit, zda jde o:

asistenta pedagoga do třídy, oddělení, studijní skupiny, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním,

-          asistenta pedagoga jako druhého pedagoga ve třídě

 - (§ 1 odst. 5 a § 8 odst. 6 vyhlášky č.73/2005, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.)

-          asistenta pedagoga jako třetího pedagoga ve třídě

- (§ 1 odst. 5 a § 8 odst. 6 vyhlášky č.73/2005, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.)

 

Podrobnosti o dalších nezbytných údajích jsou uvedeny ve formuláři žádosti v příloze tohoto metodického pokynu.

 

c)   doporučení školského poradenského zařízení:

-          žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga do třídy běžné školy nebo do třídy školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením musí být doložena aktuálním doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum – dle typu postižení) se stanovením hodinové dotace,
po kterou je asistent pedagoga do výuky doporučen. Aktuálním doporučením se rozumí takové doporučení školského poradenského zařízení, které doporučuje funkci asistenta pedagoga s účinností pro požadované období. Pokud je doporučena asistence na celou hodinovou dotaci výuky ve třídě, do formuláře se uvede počet vyučovacích hodin žáka dle učebního plánu v daném ročníku.

-          žádost o asistenta pedagoga jako dalšího pedagoga do třídy pro žáky s těžkým zdravotním postižením je třeba doložit doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum – dle typu postižení) na třídu jako celek, rovněž se stanovením doby, na kterou je asistent pedagoga ve výuce doporučen. Třída určená pro žáky s  těžkým zdravotním postižením, musí být naplněna v souladu s  vyhláškou č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

 

 

V. Termín a místo podání žádostí

 

1. Žádost se všemi náležitostmi uvedenými v čl. IV tohoto metodického pokynu (žádost lze podat na formuláři žádosti v příloze tohoto metodického pokynu) se podává:

a)    pro následující školní rok zpravidla do 30. 6., nejpozději však do 31. 8. daného školního roku,

b)    v případě potřeby vzniklé v průběhu školního roku bez zbytečného odkladu.

2.  Žádost se podává ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství  - oddělení vzdělávání.  

 

3. Žádost je třeba podat pro každý školní rok opakovaně. Protože se uvádí u každého asistenta pedagoga dosažené vzdělání, je nutné podat tolik žádostí, příp.vyplnit tolik příloh, kolik asistentů pedagoga škola požaduje. V případě, že je funkce asistenta zřízena ve více třídách, kde se vzdělávají žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, a je zabezpečována stejnou osobou, uvede se v žádosti více tříd. Pokud by došlo ke změně podmínek, na základě kterých byla funkce asistenta pedagoga na škole zřízena, podá ředitel školy písemnou informaci Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství  - oddělení vzdělávání.

 

 

VI. Účinnost

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011

 

V Brně dne 31.  8. 2011

                                                                                               

                                                                                                JUDr. Hana Poláková

                                                                                              vedoucí odboru školství

 

  

___________________________________________________________________________

Příloha k Metodickému pokynu č. 1/05 vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga

 

Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga

 

Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy:

Druh školy:

Celkový počet žáků ve škole:

Celkový počet tříd:

Počet žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním

Dosažené vzdělání asistenta pedagoga:

Předpokládaná výše platu:

Zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga:

Cíle zřízení funkce asistenta pedagoga:

Náplň práce asistenta pedagoga (možno přiložit jako přílohu žádosti):

 

Asistent pedagoga do třídy, oddělení, studijní skupiny, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním  

typ postižení dítěte, žáka, studenta

 

počet vyučovacích hodin doporučených školským poraden. zařízením

 

stanovený úvazek asistenta pedagoga

 

 

 

Asistent pedagoga jako druhý pedagog ve třídě  (vyhl.č.73/2005, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., § 1 odst. 5 a § 8 odst. 6)

celkový počet dětí, žáků, studentů ve třídě

 

      z toho počet dětí, žáků, studentů s těžkým

      zdravotním postižením ve třídě

  

počet vyučovacích hodin dle učebního plánu (v případě MŠ doba pobytu dítěte v MŠ)

 

počet vyučovacích hodin doporučených školským poradenským zařízením

 

stanovený úvazek asistenta pedagoga

 

 

 

Asistent pedagoga jako třetí pedagog ve třídě  (vyhl.č.73/2005, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., § 1 odst. 5 a § 8 odst. 6)

celkový počet  dětí, žáků, studentů ve třídě

 

       z toho počet dětí, žáků, studentů s těžkým

       zdravotním postižením ve třídě

 

počet vyučovacích hodin dle učebního plánu (v případě MŠ doba pobytu dítěte v MŠ)

 

počet vyučovacích hodin doporučených školským poradenským zařízením

 

stanovený úvazek asistenta pedagoga

 

funkce druhého pedagoga ve třídě je zajišťována *

 

 

 

* uveďte funkci (učitel, as. pedagoga, apod.)

Poznámka:[1]    kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 školského zákona, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) školského zákona, v platném znění,  

 

Související dokumenty