Vloženo: 15.04.2019 12:32
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola Vracov, okres Hodonín, příspěvková organizace

Rada města Vracova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Vracov, příspěvkové organizace

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

 

K přihlášce přiložte:

1)     úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2)     doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3)     strukturovaný profesní životopis,

4)     písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5)     výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

6)     čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),

7)     originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   01. 08. 2019

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do   15. května 2019 do 15.00 hodin 

na adresu: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Připojené soubory