Vloženo: 20.01.2022 17:08
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

 • Typ: Konkurz na místo ředitele

Starosta obce Lesní Hluboké ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Mateřské školy Lesní Hluboké, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace
sídlo: Lesní Hluboké

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (nejméně 3 roky),
 • znalost školské problematiky a školských předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka).

K přihlášce přiložte následující dokumenty:

 • vlastnoručně podepsanou písemnou přihlášku ke konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky výše uvedené mateřské školy s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telef. číslem, případně e-mailovou adresou,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení, popř. další jazykové znalosti vč. úrovně znalostí), osvědčující kvalifikační předpoklady,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • vlastnoručně podepsanou písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců)
 • vlastnoručně podepsané prohlášení k GDPR.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy je od 1.9.2022.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte poštou nebo osobně v úředních hodinách (tel. 724183466(7)) v termínu do 21. 2. 2022 do 18:00 hod. na adresu OÚ Lesní Hluboké, 664 83 Lesní Hluboké 46.

Přihláška se považuje za řádně podanou, bude-li v uvedeném termínu doručena na uvedené adrese OÚ Lesní Hluboké. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Na horní okraj obálky prosím napište přesný název mateřské školy (dle rejstříku škol a školských zařízení), na kterou přihlášku podáváte. Obálku označte slovy: KONKURZ MŠ - NEOTVÍRAT!

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou mateřskou školu kdykoliv v průběhu konkurzního řízení.

Informace a formuláře ke konkurzu naleznete na úřední desce obce www.lesnihluboke.cz nebo v kanceláři úřadu (tel. 724183466(7)).
https://lesnihluboke.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:konkurzni-rizenina-reditele-reditelku-materske-skoly&catid=4&Itemid=200

Připojené soubory