Vloženo: 12.12.2022 10:13
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa

ředitel/ředitelka Mateřské školy, Brno, Zelná 70, příspěvková organizace

Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,
  • 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo
    v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona)
  • způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona)
  • bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona)
  • zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona)
  • znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona)

 

Další požadavky:

-     znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

-          organizační a řídící schopnosti.

 

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (čís. tel., příp. e-mail) a podpis.

 

K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete
na https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/ ):

-          ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-          ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení,

-          strukturovaný životopis,

-          originál, popř. ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

-          koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu),

-          originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),

-          podepsaná tzv. Informační povinnost – uchazeč/ka konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka škol a školského zařízení – najdete na www.brno.cz (volná místa)

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 5. 2023

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 30. 12. 2022

na adresu: Odbor školství a mládeže MMB, Dominikánské nám. č. 3, 601 67 Brno.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Obálku označte slovy:“ Konkurz – neotvírat“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou mateřskou školu kdykoliv v průběhu konkurzního řízení.

 

Text inzerátu s požadavky RMB bude zveřejněn na úřední desce MMB – Malinovského nám. 3, na úředních deskách městských částí, na internetových stránkách MMB (www.brno.cz.),
na internetových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz), v deníku Mladá fronta Dnes a Metro a formou dopisu jednotlivým základním a mateřským školám ve městě Brně.

Připojené soubory