Vloženo: 26.01.2022 14:09
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

 • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa

 • ředitel/ka Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,                           

 • pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona)
 • způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona)
 • bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona)
 • zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona)
 • znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona)

Další požadavky:

 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti písemné přihlášky: název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefonní číslo, příp.  e-mail) a podpis.

K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete na: https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/konkurzni-rizeni-na-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/):

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • originál, popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu),
 • originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),
 • podepsaná tzv. Informační povinnost – uchazeč/ka konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka škol a školského zařízení – najdete na www.brno.cz (volná místa/konkurzní řízení).

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete na adresu: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. č. 3, 601 67 Brno, a to do 10. 2. 2022.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Obálku označte slovy: “Konkurz – neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou mateřskou školu kdykoliv v průběhu konkurzního řízení.

Připojené soubory