Vloženo: 17.05.2021 12:37
Autor: Adam Hrůza

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola Novosedly, příspěvková organizace, okres Břeclav

Rada obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace sídlo: Novosedly 3, 691 82 Novosedly Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2) znalost školské problematiky a předpisů, 3) organizační a řídící schopnosti. K přihlášce přiložte: 1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení), 2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 3) strukturovaný profesní životopis, 4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců), 6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců). Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01. 07. 2021. Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“. Přihlášky s uvedenými doklady doručte do: 11. 06. 2021 Na adresu: Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82