Témata

Hlavním cílem projektu je posílit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.

 

 Profesní rozvoj MŠ

Projekt:  Individuální projekt MŠMT
Program:    Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Prioritní osa:  1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Cílová skupina:  pedagogičtí a vedoucí pracovníci MŠ
Období realizace: 07/2014–06/2015
Rozpočet projektu: 5 237 591,38 Kč
Kontakty:

Manažer projektu: PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 030

Koordinátor projektu: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037

 CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je posílit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.

Dalším cílem projektu je:

 • podpořit osobnostní a sociální rozvoj pedagogů MŠ
 • posílit kompetence vedoucích pracovníků MŠ v oblasti řízení školy
 • zpřístupnit nabídku DVPP včetně polytechnického vzdělávání širšímu počtu zájemců
 • umožnit vzájemná setkávání pedagogů a tím podpořit výměnu dobrých praxí
 • zlepšit vzájemnou komunikaci mezi školami.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

KA č. 1: Polytechnické vzdělávání

Cílem je poskytnout pedagogům MŠ potřebné vědomosti a dovednosti, které pozitivně ovlivní jejich profesní rozvoj v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.

Je připraveno 20 jednodenních vzdělávacích programů, vždy pro 12 účastníků. Vzdělávací akce budou zaměřeny na tvořivou činnost s cílem rozvíjet znalosti o technickém prostředí, budou pomáhat vytvářet správné pracovní postupy a návyky a podporovat zájem o různé druhy netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

KA č. 2: Stáže pedagogů

Cílem je předávat si vzájemně zkušenosti, sdílet dobré praxe a posílit komunikaci mezi školami.

Je připraveno 6 jednodenních hospitací pro učitele do vybraných MŠ vždy pro 10 účastníků. Tyto hospitace umožní pedagogům MŠ prezentovat výsledky své práce, získávat dobré zkušenosti a seznamovat se s novými postupy, způsoby a metodami výchovně vzdělávacího procesu MŠ.

KA č. 3: Osobnostní a sociální rozvoj

Cílem klíčové aktivity je posílit vědomosti a dovednosti, které učitel potřebuje ke své pedagogické práci.

Je připraveno 20 jednodenních vzdělávacích programů, každý pro 12 účastníků. Programy budou zaměřeny na tyto oblasti vzdělávání:

 • komunikační dovednosti
 • komunikace za pomocí ICT
 • týmová spolupráce
 • asertivní způsob jednání
 • jak pracovat se stresem
 • jak řešit konflikty
 • prevence syndromu vyhoření
 • psychohygiena
 • sebepoznání
 • práce s motivací
 • webové prostředí a jeho využití.

 

KA č. 4: Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků

Cílem klíčové aktivity je zvýšit kompetence vedoucích pracovníků MŠ v oblastech, které souvisí s řízením a organizací školy.

Je připraveno 10 jednodenních vzdělávacích programů, každý pro 12vedoucích pracovníků MŠ.

Programy budou zaměřeny na tyto oblasti vzdělávání:

 • školská legislativa
 • hospodaření
 • metody a způsoby řízení
 • hodnocení
 • využití ICT při práci ředitele školy

KA č. 5: Letní škola

Cílem klíčové aktivity je podpořit manažerské kompetence vedoucích pracovníků MŠ.

Je připravena pětidenní letní školapro 30ředitelek MŠ s názvem „Manažerská kvalita“ (3 programy pro 3 skupiny, 10 osob ve skupině). Programy mají zaměření na hospodaření, školskou legislativu, manažerské dovednosti a nové metody řízení.

KA č. 6 Metodické konference

Cílem klíčové aktivity je poskytnout pedagogům MŠ potřebné vědomosti a dovednosti, které podpoří polytechnické vzdělávání v MŠ.

Chystáme 8jednodenních metodických konferencí vždy pro 12 účastníků.  Jednotlivé konference potom budou obsahově zaměřeny na metodickou podporu polytechnického vzdělávání s dopadem do předškolního vzdělávání

 

RSS