Vloženo: 15.10.2012 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23. (Aktualizace 17.2.2023). Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ přes přijímací řízení až po odevzdání zápisového lístku.

FORMULÁŘE AKTUÁLNÍCH VERZÍ PŘIHLÁŠEK: 

 

Viz konec článku - ve formátu pdf a xlsx. (platná verze ze stránek MŠMT)

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - nahrazení příjímací zkoušky z českého jazyka rozhovorem (dokument na konci článku)

 

 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích 

- ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdější předpisů

 

S účinností od školního roku 2021/2022 stanovila novelizovaná právní úprava komplementární obory vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (od roku 2012 bylo toto studium ověřováno v pokusném ověřování).

Seznam oborů vzdělání, v nichž je možné tento způsob vzdělávání uskutečňovat

Vybrané dvojice oborů vzdělání L0 a H jsou uvedeny v následující tabulce. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0

 

skupina

Obor vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. roč.

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč.

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Doplňující obor vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H

21

21-41-L/01 Hutník operátor

12

12

1, 2, 4, 8a, 11, 19, 21, 22

21-52 H/01 Hutník

21

21–44-L/01 Technik modelových zařízení

12

12

2, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20, 21, 22

21–53-H/01 Modelář

23

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

12

12

2, 4, 5, 7a, 9a, 19

23-51-H/01 Strojní mechanik

23

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

12

12

2, 4, 5, 7a, 9a, 19

23-52-H/01 Nástrojař

23

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

12

12

1, 3, 7a, 19

23-56-H/01 Obráběč kovů

23

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

12

12

1, 3, 7a, 19

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

23

23-62-L/01 Optik

12

12

1, 3

23-62-H/01 Jemný mechanik

23

23-69-L/01 Technik puškař

12

12

3, 7a, 19, 20, 27

23-69-H/01 Puškař

26

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

12

8

3, 22

26-51-H/01 Elektrikář

26

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

12

8

3, 22

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

28

28-42-L/01 Chemik operátor

17

12

4, 9a, 10

28-52-H/01 Chemik

31

31-43-L/01 Oděvní technik

12

12

4, 9a, 19, 22

31-58-H/01 Krejčí

33

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

12

12

9a, 19

33-56-H/01 Truhlář

34

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

7

7

4, 7a, 9a, 19, 22

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

34

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

7

7

9a, 22

34-53-H/01 Reprodukční grafik

39

39-41-L/01 Autotronik

12

12

3, 7a, 9a

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

39

39-41-L/01 Autotronik

12

12

3, 7a, 9a

26-57-H/01 Autoelektrikář

39

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

12

7

19

36-52-H/01 Instalatér

65

65-41-L/01 Gastronomie

17

12

4, 9a, 19, 26

65-51-H/01 Kuchař – číšník

66

66-44-L/01 Obchodník

12

12

1

66-51-H/01 Prodavač

69

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

15

10

7a, 8a, 9a, 16, 23, 26

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

82

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

6

6

4, 8a, 9a, 19

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

6

6

4, 7a, 9a, 19

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

6

6

4, 7a, 9a, 19

23-52-H/01 Nástrojař

82

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

6

6

4, 7a, 9a, 19

23-57-H/01 Kovář

82

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

6

6

4, 7a, 8a, 9a, 19

82-51-H/04 Umělecký keramik

82

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

6

6

4, 7a, 8a, 9a, 19

36-54-H/01 Kameník

82

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

6

6

2, 3, 5, 7s, 9a, 19

28-58-H/01 Sklář – Výrobce a zušlechťovatel skla

 

Vzor vyplnění přihlášky:

Podrobné informace naleznete na: Metodický návod pro zavedení oborů L0+H do běžného režimu.

 

Termíny: 

Zveřejnění 

Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: 

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání 

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*) 

- kritéria přijímacího řízení*) a způsob hodnocení jejich splnění 

- termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (uchazeč tuto zkoušku koná pouze jednou - vybere si jeden z termínů)

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit. 

obory vzdělání s talentovou zkouškou 

do 31. října 2022

ostatní obory vzdělání 

do 31. ledna 2023

 

Kritéria přijímacího řízení 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nebude hodnoceno 2. pololetí školního roku 2019/2020) 

b) výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena 

e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

- kritéria zveřejňuje ředitel školy v termínech uvedených výše 

- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení 

- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu  

 

 Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*), kteří se hlásí do 

oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

do 30. listopadu 2022

ostatních oborů vzdělání 

do 15. března 2023

  *) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií) 

 

Podávání přihlášek 

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním  

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře 

do 30. listopadu 2022

ostatní obory vzdělání 

do 1. března 2023

 

 Přijímací zkoušky 

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 

dva termíny v období 2. – 15. ledna 2023

talentová zkouška v konzervatoři 

dva termíny v období 15. – 31. ledna 2023

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou 

dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2023

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 

13. a 14. dubna 2023

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 

17. a 18 dubna 2023

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

10. a 11. května 2023

školní přijímací zkouška v 1. kole pro obory vzdělání s maturitní zkouškou 

v období od 12. do 28. dubna 2023

školní přijímací zkoušky v 1. kole pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky 

V období od 22. do 30 dubna 2023

školní přijímací zkoušky v dalších kolech 

termíny stanoví ředitel školy *) 

  *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení 

 

 Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře 

 - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech) 

 - uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy 

 - není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení 

 

 1. kolo přijímacího řízení 

 - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy
a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání 

 

Jednotné přijímací zkoušky 

 - koná se v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou a oborů vzdělání zkráceného studia)

- jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka v délce 60 minut a matematiky v délce 70 minut; jsou organizovány ve 2 termínech (viz výše) – v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce
na 2. místě

 - uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pouze za předpokladu, že podá obě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná

 - do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek 

 - u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (nutno přiložit k přihlášce)

 - jednotná přijímací zkouška se musí na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílet v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %; může být také stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat 

 

Další kola přijímacího řízení 

 - není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání 

 - není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení 

 

  Povinnosti ředitele ZŠ 

 - vydává zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše 

 - potvrzuje žákům zápisové lístky a vede evidenci o tom, komu zápisové lístky vydal 

 - potvrzuje přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 

 - škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout z internetu (odkaz viz níže) 

 

 Práva a povinnosti uchazeče 

 - vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na: 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 - uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny školních přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky 

 - uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.) 

 - odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí 

 - v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

 

  Zápisový lístek 

 - svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává 

 - u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

 - zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá 

 - zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání 

 - uchazeč může vzít zpět také zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání) 

 - povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium 

 - povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání 

 

 Povinnosti ředitele střední školy (konzervatoře)  

 - zveřejňuje povinné údaje (viz výše) 

 - zveřejňuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

 - pokud se v 1. kole přijímacího řízení konají školní přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy 2 termíny konání těchto zkoušek – stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů 

 - vyhlášení výsledků talentové zkoušky proběhne spolu s vyhlášením všech výsledků přijímacího řízení v období od 5. do 15. února 2023

 - v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v dubnu – koná jednotnou zkoušku, popř. školní přijímací zkoušku 

 - ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená 

 - nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou 

 - ředitel střední školy (týká se všech oborů vzdělání – učebních, maturitních /mimo oborů vzdělání s talentovou zkouškou, ale včetně oboru gymnázium se sportovní přípravou/ a nástavbových oborů vzdělání) ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu:

         1. u učebních oborů vzdělání v období od 22. dubna (nesmí dříve) do 30. dubna 2023

         2. u maturitních oborů vzdělání (mimo oborů s talentovou zkouškou) do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky, tj. od 28. dubna do 3. května 2023

 - seznamy uchazečů pod přiděleným registračním číslem se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být zveřejněny nejméně 15 dnů; seznamy musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku) 

 - i v případě přijetí musí být rozhodnutí vyhotoveno písemně a založeno do spisu (byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat k uchazečům, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku) 

 - zápisové lístky, které byly řediteli školy doručeny přijatými uchazeči, opatří otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byly na školu doručeny 

 - uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku (vzhledem k tomu, že může zápisový lístek opakovaně uplatnit – viz výše) 

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 

Další související informace

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.vyberskoly.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky#statistiky-o-trhu-prace

 

 

 

Související dokumenty