Vloženo: 13.09.2011 Autor: Miroslav Marek / Oddělení organizační a správní

V případě žádosti o udělení souhlasu se zřízením jednotlivých tříd, oddělení
nebo studijních skupin pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením s upravenými vzdělávacími programy v běžných školách je třeba respektovat vyhlášku č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných ve znění novely č. 147/2011 Sb., kterou se s účinností od 1.9.2011 mění výše uvedená vyhláška.

 

Metodický pokyn upravuje postup pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením  jednotlivých tříd, oddělení nebo studijních skupin pro děti, žáky a studenty (dále jen žák)
se zdravotním postižením s upravenými vzdělávacími programy v běžných školách.

 

I.

Žáci se zdravotním postižením

 

 

 1. Oblast vzdělávání žáků se zdravotním postižením upravuje ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  (dále jen „školský  zákon“). Zdravotním postižením se podle § 16 odst. 2 školského zákona rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.
 2. Speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením zjišťuje v souladu
  s ustanovením § 16 odst. 5 školského zákona školské poradenské zařízení - tedy pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením jsou stanoveny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Školské poradenské zařízení zodpovídá za průběžné sledování žáků zařazených do třídy pro žáky se zdravotním postižením.
 3. V případě významné změny speciálních vzdělávacích potřeb žáka se zdravotním postižením přezkoumá školské poradenské zařízení zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání, případně navrhne úpravu tohoto režimu podle ustanovení § 9
  odst. 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

 

 

II.

Zřizování tříd pro žáky se zdravotním postižením

 

 1. Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou uvedeny v ustanovení § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Podle ustanovení § 3
  odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., je jednou z forem speciálního vzdělávání skupinová integrace, která je definována jako vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole (viz odst. 2 tohoto čl. metodického pokynu).
 2. Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se v souladu s ustanovením § 16
  odst. 8 školského zákona pro žáky se zdravotním postižením v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy (dále jen „třídy“). Třídy lze zřídit v běžných mateřských, základních, středních nebo vyšších odborných školách.
 3. Dle § 16 odst. 10 školského zákona je ke zřízení jednotlivé třídy s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle § 16 odstavce 8 školského zákona v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.

 

 

III.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

 

 1. 1.  Podrobnosti vzdělávání žáků se zdravotním postižením upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 
 2. O zařazení, či přeřazení žáka se zdravotním postižením do třídy zřízené pro žáky
  se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy podle ustanovení § 9 odst.1 a 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Ředitel školy provede zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Není možné nahradit doporučení ke skupinové integraci doporučením k individuální integraci.

  

IV.

Financování vzdělávání žáků ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením

 

1.  Financování vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve třídách zřízených pro žáky
se zdravotním postižením v běžných školách probíhá v souladu s ustanovením § 160-162 školského zákona, zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění a směrnicí MŠMT  č.j. 28 768/2005-45 [1].

 

2.  Finanční prostředky na financování vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením jsou poskytovány v rámci příplatků
k základní částce normativu stanovených v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb.,
o krajských normativech, v platném znění.

  

 

V. 

Náležitosti žádosti o souhlas se zřízením tříd pro žáky se zdravotním postižením 

 

 

 1. Žádost ředitele školy o souhlas se zřízením tříd pro žáky se zdravotním postižením obsahuje:

a)    aktuální doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení žáků do speciálního vzdělávání formou skupinové integrace – do třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

b)   personální zabezpečení výuky (popis vzdělání jednotlivých pedagogů, kteří budou ve třídách učit)

c)    materiálně technické zabezpečení výuky (vybavení třídy, pomůcky)

d)   druh zdravotního postižení žáků, pro něž se třída zřizuje

   

2.  Žádost o souhlas se zřízením nové třídy pro žáky se zdravotním postižením se všemi      náležitostmi výše uvedenými se podává pro následující školní rok zpravidla do 31. 5., později pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

 

3.  Žádost se podává ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství  - oddělení vzdělávání.

 

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství při posuzování žádosti o souhlas se  zřízením tříd pro žáky se zdravotním postižením přihlédne zejména k:

 

-          aktuálnímu doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení žáků do speciálního vzdělávání formou skupinové integrace

-          odbornému personálnímu zabezpečení vzdělávání žáků v daných třídách

-          materiálně technickému zabezpečení vzdělávání žáků v daných třídách

-          počtům žáků ve třídě (podle ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky  č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

-          struktuře naplněnosti (žáci se stejným zdravotním postižením) podle ustanovení § 3 odst. 4 a 5, § 10 odst. 2 vyhlášky  č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

-          vhodnému rozložení tříd zřízených pro žáky s příslušným zdravotním postižením v daném  regionu, případně k dostupnosti školy samostatně zřízené pro žáky se stejným druhem  zdravotního postižení

 1.  V případě již provozovaných tříd zřízených pro žáky se zdravotním postižením postačuje vykázat počty žáků a tříd v rychlém hlášení v září příslušného školního roku. Aktuální doporučení školských poradenských zařízení ke skupinové integraci (do třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením) zůstávají na školách.
 2. Kontaktní oddělení odboru školství: oddělení vzdělávání

 

 

VII.

Účinnost

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem  1. 9. 2011

 

V Brně, dne 31. 8. 2011

 

 

  JUDr. Hana Poláková

vedoucí odboru školství

 [1] kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) školského zákona.

Související dokumenty