Vloženo: 03.10.2014 Autor: Jana Bendová / Oddělení rozpočtu a financování

Závazná pravidla k rozvojovému programu MŠMT Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014

Dne 05.09.2014 byl vyhlášen rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.

 

Odboru školství KrÚ JMK byla ministerstvem dne 1. 10. 2014 schválena tato pravidla pro čerpání prostředků:

  1. Dotace je určena na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pro pedagogické pracovníky.
  2. Prostředky obdrží všechny právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem nebo obcí.
  3. Rozpis prostředků jednotlivým výše uvedeným právnickým osobám se vypočítá jako násobek vykázaného počtu přepočtených úvazků pedagogických pracovníků a částky v Kč připadající na jednoho přepočteného pedagogického pracovníka (jednotková částka). Jednotková částka se vypočítá jako podíl celkového objemu finančních prostředků přidělených Jihomoravskému kraji v rámci tohoto rozvojového programu a celkového počtu přepočtených pedagogických pracovníků. Úvazky budou odpovídat změnám výkonů v souvislosti se začátkem nového školního roku zjištěných z předložených rychlých hlášení k 05.09.2014. Přepočtené úvazky zahrnují počty stanovené rozpisem přímých výdajů na vzdělávání, limity vyplývající z vyhlášených rozvojových programů UZ 33 354, 33 049, 33 457 a 33 050 včetně povoleného překročení limitu počtu zaměstnanců (pouze tam, kde povolené překročení nahrazuje jinak normativně stanovený limit zaměstnanců, který již není možné pokrýt z limitu stanoveného MŠMT pro JMK – UZ 33 353). V případě organizací, které v průběhu roku 2014 zanikly formou sloučení, jsou již změny přepočtených počtů pracovníků promítnuty v rychlých hlášeních nástupnických organizací.
  4. Příjemci dotace jsou povinni případnou nevyčerpanou výši dotace vrátit zpět krajskému úřadu nejpozději do 05.12.2014 se současným rozpisem ve struktuře členění jednotlivých ukazatelů.

 

Poznámka:

Jednotková částka pro výpočet objemu finančních prostředků (NIV) je stanovena zaokrouhleně ve výši 987,5 Kč (z toho prostředky na platy 731,50 Kč). Ke dni zveřejnění těchto pravidel odborem školství obdržel Krajský úřad JMK dle vyhlášeného rozvojového programu (rozhodnutí č.j. 32696-11/2014) od MŠMT dotaci pouze v poloviční výši. Tomu odpovídá vypočtená výše jednotkové částky. V případě, že bude ministerstvem uvolněna druhá polovina dotace, provede následně odbor školství rozpis této částky na jednotlivé školy rovněž podle výše uvedených pravidel. Finanční prostředky jsou účelově vázané  (ÚZ 33 051) – podrobné informace k výpočtu, účelovému určení a vypořádání dotace budou předmětem Oznámení o poskytnutí dotace po schválení v Radě JMK.

Související dokumenty