Vloženo: 16.06.2021 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Zdarma ke stažení: 27 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ a 117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce.

Gramotnosti jsou vhodným pojítkem běžných školních předmětů a „jádra vzdělávání“. Umožňují přemýšlet o učení žáků jako o rozvoji praktického uplatnění znalostí v rozmanitých životních situacích, což je v projektu Podpora práce učitelů vyjádřeno heslem „Gramotnosti pro život – Učíme v souvislostech“.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce

Představujeme vám publikaci, která pro každý stupeň vzdělání (PV, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) přináší karty s výukovými aktivitami pro děti nebo žáky. Můžete je využít plánovaně, ale třeba také ve chvíli, kdy jdete do třídy, která není tak úplně „vaše“.  

Karty nabízejí nejen popis toho, co byste mohli s dětmi nebo žáky dělat, ale také pracovní listy nebo obrazový materiál. Všechny předkládané aktivity jsou nositelem rozvoje jedné ze tří gramotností – čtenářské, matematické nebo digitální. Čtvrtý typ aktivit propojuje rozvoj více gramotností zároveň. 

Publikace pro kolegy z mateřských škol obsahuje 29 jednotlivých materiálů, se kterými mohou ve své praxi pracovat. Přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny na efektivní rozvoj těchto gramotností a zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, k přemýšlení o vzdělávacích potřebách dětí nebo o metodách a formách vzdělávání.  

Celou publikaci pro mateřské školy si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-predskolni-pdf.

 

 

27 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Celý sborník ilustruje soubor očekávaných výsledků učení v základních gramotnostech rozpracovaných do učebních aktivit a příkladů komplexních úloh (karet) pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory. Karet obsahuje sborník celkem 27 a rozvíjejí matematickou, čtenářskou nebo digitální gramotnost žáků.  

Karty jsou rozděleny do samostatných celků podle toho, kterou z uvedených gramotností primárně rozvíjejí, a také podle toho, zda jsou určeny pro 1. nebo 2. období. Cíle, vzdělávací obsah i využívané vyučovací metody a formy si učitel může obměňovat podle aktuálních vzdělávacích potřeb svých žáků a může karty využívat i pro jiné období prvního stupně, než pro které jsou původně navrženy. 

Stěžejní část učebních aktivit je věnována čtenářství napříč vyučovacími předměty 1. stupně základní školy buď samostatně, nebo v kombinaci s rozvojem digitální a matematické gramotnosti. Tematicky se náměty dotýkají různých oblastí lidského života a nevyhýbají se ani oblastem ve vzdělávání leckdy opomíjeným a pro děti bolestným, jako je rozvod rodičů, ztráta někoho blízkého či kamarádské nedorozumění. Žáci si tak v bezpečném prostředí školní třídy mohou „nanečisto“ prožít vlastní překvapivé emoce, ale také se poprat se záludnou situací při přecházení silnice, prozkoumat stavbu domu, vyzkoušet zlomky v realitě, přemýšlet o sociálních sítích či kulturních odlišnostech, nebo si ověřit, že jídlo připravené vlastníma rukama chutná dvakrát. 

„Věřím, že pro učitele může být sborník impulsem k novým pohledům na známé situace, zajímavou inspirací či neotřelou výzvou. A pro nás všechny nadějí, že o naše děti ve školách pečují pedagogové s láskou, porozuměním a opravdovým zájmem o to, aby každý z jejich žáků dostal šanci být úspěšný a šťastný,“ říká Simona Šedá, editorka sborníku.  

Přínos sborníku pro učitele shrnuje i doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D., vedoucí Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze:  

„Vznikl soubor kvalitních návrhů lekcí, které jsou z didaktického hlediska na velmi dobré úrovni. Jednotlivé scénáře hodin obsahují různorodou nabídku výukových metod, postupů, technik, které umožní učitelům realizovat výuku interaktivní, zajímavou, výuku obsahující adekvátní výzvy. Mnohé navržené aktivity vycházejí ze zájmu současných dětí a užívají skutečně neotřelé, inovativní postupy. Jednotlivé aktivity směřují k dosažení jasně formulovaných cílů (důkazů o učení). Ráda bych zdůraznila skutečnost, že autorky učitelům zprostředkovávají mj. ukázky z velmi kvalitní dětské literatury a jejich hodnotné didaktické zpracování. Vzhledem k náročnosti práce učitele v inkluzivní třídě vnímám vzniklé lekce jako cenný materiál, který umožní učitelům učit v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a v souladu s poznatky jednotlivých oborových didaktik.“  

Sborník si můžete stáhnout níže v příloze nebo na adrese https://gramotnosti.pro/sbornik-gramotnosti.

 

Přímé odkazy:

https://gramotnosti.pro/publikace-predskolni-pdf


https://gramotnosti.pro/publikace-1stupen-pdf


Navazující sborník pro první stupeň: https://gramotnosti.pro/sbornik-gramotnosti


https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf

Související dokumenty