Vloženo: 23.10.2012 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Informace k vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři.

Vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Zápisový lístek
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:
• na nástavbové studium
• na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
• na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání


Vydání zápisového lístku na ZŠ (pro žáky končící povinnou školní docházku a žáky hlásící se na víceletá gymnázia)

• základní škola zajistí zápisové lístky (viz www.sevt.cz) pro své žáky, kteří se hlásí ke vzdělávání ve střední škole, i vyplnění osobních údajů jednotlivých uchazečů; vyplněné zápisové lístky pak potvrdí razítkem a podpisem;
• ZŠ vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok; o vydaných zápisových lístcích jednotlivým uchazečům vede přesnou evidenci;
• uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Vydání zápisového lístku na odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (netýká se uchazečů, kteří jsou v daném školním roce žáky základních škol – viz výše)


• vydává se na žádost uchazeče, který nepřichází ze základní školy, nebo jeho zákonného zástupce;
• zápisový lístek vydává krajský úřad, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče;
• u cizinců vydává zápisový lístek krajský úřad místně příslušný podle místa pobytu na území České republiky, případně podle sídla školy, do níž se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Vydání zápisového lístku na základě osobní návštěvy

• zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadě, žádost o vydání zápisového lístku bude vyplněna na místě;
• uchazečům mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce;
• žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

Jaké doklady je nutno mít s sebou

- zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas
- zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče
- zmocněnec: občanský průkaz a plnou moc včetně obou podpisů

Místo vydávání zápisových lístků
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor školství
Cejl 73
BRNO
II. patro - dále určeno ukazatelem

Vydávání zápisových lístků

jméno

číslo dveří

tel. číslo

Ing. Veronika Panáčková, DiS.

206

541 653 503

Mgr. Ilona Javorská

226

541 653 525

Mgr. Kateřina Pernicová

230

541 653 522

Mgr. Oldřich Vybíral

230

541 653 521

Mgr. Bc. Renata Dufková

208

541 653 518

Mgr. Ing. Hana Ředinová

208

541 653 507

Mgr. Martina Fildánová

209      

541 653 715

Mgr. Radek Pavlů

232

541 653 565

Doba vydávání zápisových lístků
Pondělí:  8 – 17 hod.
Úterý:  8 – 15 hod.
Středa:  8 – 17 hod.
Čtvrtek:  8 – 15 hod.
Pátek:  8 – 14 hod.

Dopravní spojení:
- od hlavního nádraží tramvajové linky č. 2 (směr Stará Osada); č. 4 (směr Maloměřický most, Obřany); č. 7 směr (Lesná, Čertova rokle, Zemědělská)

- vystoupit na zastávce Tkalcovská a vrátit se asi 150 m zpět.

Vydání zápisového lístku na základě písemné žádosti

Níže zveřejněnou vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Krajský úřad JMK
odbor školství
Žerotínovo náměstí 3
601 82  BRNO

Zápisové lístky nejsou vydávány na základě žádosti zaslané e-mailem.

Poplatky
Poplatek se nehradí.
 
Lhůty pro vyřízení
Žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
 
Právní předpisy, dle kterých se postupuje
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


Vydání náhradního zápisového lístku
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem "NÁHRADNÍ".

Lhůty pro odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy
- zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí;
- zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb;
- rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u prvního a posledního přijatého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená;
- nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. Již uplatněný ZL lze vzít zpět ze SŠ nebo konzervatoře z oboru vzdělání, kde probíhá přijímací řízení s talentovou zkouškou.

také stáhnout na střední škole na základě přijímacího řízení s talentovou zkouškou (konzervatoře, obory skupiny 82) - viz § 60a, odstavec 7 školského zákona.

Dokumenty:
- Žádost o vydání zápisového lístku

- Plná moc – uchazeč

- Plná moc - zákonný zástupce

 

 

Související dokumenty