Vloženo: 09.10.2019 Autor: Oldřich Vybíral / Odbor školství JMK

Oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).

Jednou z forem vzdělávání dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tzv. skupinová integrace dětí nebo žáků, která probíhá v běžných školách formou zřizování samostatných tříd. Ke zřízení třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona je podle § 16 odst. 10 školského zákona v případě škol zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem nezbytný souhlas krajského úřadu. 

Třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona je možné zřizovat pouze pro děti nebo žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Pro školní rok 2021/22 udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje souhlas se zřízením tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona následujícím mateřským a základním školám.

Související dokumenty