Vloženo: 12.01.2018 Autor: Jana Bendová / Odbor školství JMK

Zjištěné chyby a nedostatky u příspěvkové organizace v rámci přezkoumávání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2017

1. Nedodržení povinných náležitostí inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, např. neuvedení rozsahu majetku včetně slovního označení dle směrné účtové osnovy, v příloze inventurního soupisu neuvedení způsobu zkontrolování veškerých údajů o nemovitostech v katastru nemovitostí, neuvedení okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
Organizace porušila ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, § 30 odst. 7 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

2. Neprovedení aktualizace odpisového plánu s ohledem na předpokládaný průběh používání majetku tak, aby byl majetek odpisován po celou dobu jeho používání.
Organizace nedodržela ustanovení § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 66 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a body 6.1. a 6.2 ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku.

3. Neprovedení aktualizace vnitřních směrnic upravujících oblast účetnictví od data jejich vydání dle platných účetních předpisů.
Organizace neudržovala vnitřní kontrolní systém, jehož zavedení a udržování je povinností vedoucího orgánu veřejné správy dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Na základě provedeného přezkumu hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2017 a výše uvedených nedostatků žádáme všechny školské příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, aby dodržovaly výše uvedené zákony a vyhlášky.

Související dokumenty