Vloženo: 21.09.2021 Autor: Michal Slezák / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Nabídka vybraných seminářů s Mgr. Helenou Adamusovou. Ryze praktické semináře jsou určeny pro pedagogy základních a středních škol. Odkazy na přihlášení naleznete pod jednotlivými akcemi.

 

AK005065 - Práce s třídním klimatem – kratší verze,

7. 10. 2021, 8:00 – cca 13h,

kurzovné 1.200,- ,

určeno pro ZŠ a SŠ, č. akr.  MSMT-8237/2021-2-359.

 

Seminář naučí účastníky orientovat se v problematice šikanování. Seznámí je se základními pojmy, naučí je rozlišit hranici mezi škádlením a šikanováním, tzn. správně reagovat na vzniklé situace, jak být ostražitý, nebagatelizovat, ani nepřehánět, naučí orientovat se v trojrozměrném pohledu šikanování a také obeznámí účastníky se způsoby praktického zvládnutí metod první pomoci při řešení šikany, upozorní na možná rizika vyplývající z používání různých diagnostických nástrojů a metod. Praktický seminář výborně hodnocené lektorky. Cílem semináře je seznámení a ukázka toho, co vše tato problematika v praxi dokáže. Důležité je, aby pedagogický sbor z hlediska řešení šikany byl jednotný a důsledný.

Přihlásit se je možné zde: Třídní_klima_přihlášení

 

 

AK005066 - Školní metodik prevence na škole,

14. 10. 2021, 8:00 – cca 15h,

kurzovné 1.200,- ,

určeno pro budoucí metodiky prevence na ZŠ a SŠ, č. akr.  MSMT-8237/2021-2-359.

 

Seminář se skládá ze dvou částí:

1. část: Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi atd.)

•             Specifika postavení ŠMP v ZŠ i SŠ

•             Co dělat, když jsem jmenován do funkce ŠMP

•             Činnost ŠMP

•             Povinná dokumentace ŠMP

2. část: Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení

•             Co bychom potřebovali vědět, než začneme tvořit MPP

•             Minimální preventivní program                               

•             Legislativa vztahující se k problematice soc. nežádoucích jevů

•             Dobrá praxe – výměna zkušeností

Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit účastníky se základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkcí metodika, jak postupovat při tvorbě minimálně preventivního programu. Upozornit na odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole, jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém. Seznámit účastníky se základní legislativou o kterou se mohou při řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.

Přihlásit se je možné zde: Metodik_prevence_přihlášení

 

 

 

AK004758 - Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy,

1. 11. 2021, 8:00 – cca 15h,

kurzovné 1.200,- ,

určeno pro ZŠ a SŠ, č. akr.  MSMT-40272/2020-2-1023

 

Seminář zprostředkuje pedagogům různé návody, jak pracovat se třídou, např. řešení konfliktů, řešení problémů, naučit žáky rozvíjet dovednosti komunikační, seberegulační nebo sebepoznávací, atd.  Součástí semináře je soubor vybraných technik s metodikou pro náplň třídnické hodiny (seznamovací, tvorba pravidel, sebepoznávací, sebeprosazovací, na podporu spolupráce, komunikace, koheze, atd.).

Třídnické hodiny poskytují pedagogům možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. V rámci třídnické hodiny se může cíleně pracovat se vztahy ve třídě a rozvíjet osobnostní či sociální dovednosti žáků. Pomocí třídnické hodiny je možné řešit aktuální problémy třídy. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů a současně přináší možnost účinné intervence.

Přihlásit se je možné zde: Třídnická_hodina_přihlášení

 

 

AK004759 - Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií,

29. 11. 2021, 8:00 – cca 15h,

kurzovné 1.200,- ,

určeno pro ZŠ a SŠ, č. akr.  MSMT-8869/2019-1-419

 

Seminář se skládá ze dvou částí:

1. část: Seznámení s jednotlivými pojmy týkajícími se problematiky kyberšikany:

  • Šikana x kyberšikana  – rozdíly 
  • Znaky šikany 
  • Typy kyberagresorů

2. část: Seznámení se s postupy řešení, kazuistikami, jiným nebezpečím přinášeným ICT technologiemi:

  • Východiska pro pomoc při kyberšikaně
  • Jak postupovat při řešení
  • Rozbor kazuistik         
  • Dopad kyberšikany na jednotlivé účastníky
  • Další zneužití ICT technologií

Přihlásit se je možné zde: Kyberšikana_přihlášení

Související dokumenty