Vloženo: 02.12.2019 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení organizační a správní

Dne 1.1.2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 300/2019 Sb., které mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Z novely mimo jiné vyplývá, že od 1.1.2020 je bez náhrady zrušena stupnice platových tarifů obsažená v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády, tj. místo dosavadních 5 tarifních stupnic budou od 1.1.2020 pouze 4 tarifní stupnice. Z této skutečnosti vyplývá následující:

Podle přílohy č. 1 nařízení vlády budou i nadále odměňováni zejména nepedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství.  Pedagogičtí pracovníci budou od 1.1.2020 nově odměňováni podle přílohy č. 4 nařízení vlády.

Z výše uvedeného vyplývá povinnost zaměstnavatele (ředitele) písemně oznámit změnu platového tarifu zaměstnancům (pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům) škol a školských zařízeních, které jsou příspěvkovými organizacemi, a to s účinností od 1.1.2020, nejpozději v tento den před započetím práce. Písemné oznámení může mít podobu nového platového výměru, dodatku k platovému výměru, změnu platového výměru, přílohu k platovému výměru dle rozhodnutí zaměstnavatele. Změny platových výměrů nelze provádět se zpětnou účinností.

Ředitelům příspěvkových organizací určuje plat orgán zřizovatele (územně samosprávného celku), který ho na pracovní místo ustanovil a tento orgán zřizovatele je také povinen vydat platový výměr. Tuto povinnost má také vůči zástupcům ředitelů, pokud není pracovní místo vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno nebo vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává.

Související dokumenty