Vloženo: 13.12.2013 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Seznam školských poradenských zařízení v Jihomoravském kraji (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra zařazená do rejstříku škol a školských zařízení) - stav k 1.10.2023.

Pedagogicko-psychologické poradny

 

Pedagogicko – psychologická poradna zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči
a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc a speciálně pedagogickou při výchově a vzdělávání žáků. Pokud výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s vývojovými poruchami učení nebo chování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanovením § 116, a prováděcími předpisy k zákonu.

  

1.

Název, adresa:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace

Hybešova 15, 602 00 Brno

Tel. č., e-mail, místa výkonu činnosti, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 541 422 822 (centr. příjem žádanek), e-mail: poradna@pppbrno.cz, web: www.pppbrno.cz

Brno – sídlo: Hybešova 15, tel. č. 543 426 080, 731 658 683, hybesova@pppbrno.cz, Mgr. Petra Janušová

Brno – Zachova 1, ředitelství, tel. č. 543 245 914, 731 658 684, zachova@pppbrno.cz, Mgr. Soňa Baldrmannová

Brno – Kohoutova 4, tel. č. 545 223 379, 604 805 731, kohoutova@pppbrno.cz, PhDr. Miloslava Svobodová

Brno – Sládkova 45, tel. č. 548 526 802, 723 252 765, sladkova@pppbrno.cz, PhDr. Lenka Skácelová

Brno – Lomená 44, tel. č. 541 424 580, 725 520 038, lomena@pppbrno.cz, Mgr. Renata Abrahamová

metodik prevence rizikového chování:

PhDr. Lenka Skácelová (oblast Brno-město) lenka.skacelova@pppbrno.cz

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Libor Mikulášek

 

2.

Název, adresa:

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace

Bří. Mrštíků 30, 690 02 Břeclav

Tel. č., e-mail, místa výkonu činnosti, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 519 322 139, tel. i fax 519 373 996, e-mail: pppbreclav@mybox.cz, web: www.pppbreclav.cz

Břeclavsídlo: Břatří Mrštíků 30, tel. č. 519 322 139, Terezie Kubíková, terezie.kubikova@pppbreclav.cz

Hustopeče – Masarykovo nám. 1, tel. č. 518 389 121, spec. ped. péče 518 389 122, Mgr. Jana Hašková, jana.haskova@pppbreclav.cz

Mikulov – Komenského 273/7, 516 449 491-2, školní zralost 518 389 121, PhDr. Hana Klimovičová, hana.klimovicova@pppbreclav.cz

metodik prevence rizikového chování:

Mgr. Helena Adamusová, helena.adamusova@pppbreclav.cz

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Vladimíra Houšťová

 

3.

Název, adresa:

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace

P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín 

Tel. č., e-mail, místa výkonu činnosti, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 518 606 411, e-mail: poradna@ppphodonin.cz, web: www.ppphodonin.cz

Hodonínsídlo: P. Jilemnického 2854/2, tel. 518 606 411, Dana Skupinová, DiS.

metodik prevence rizikového chování:

Mgr. Alena Vlková

Veselí nad Moravou – Kollárova 1660, tel. č. 518 324 112, Mgr. Jaroslav Mrkva

Kyjov – Nádražní 1333/34, tel. č. 518 615 082, Jarmila Jakubíčková

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Jana Taptičová

 

4.

Název, adresa:

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace

Jungmannova 2, Vyškov 682 01

Tel. č., e-mail, místa výkonu činnosti, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 517 348 706, e-mail: podatelna@opppvyskov.cz, web: www.opppvyskov.cz

Vyškov – sídlo: Jungmannova 2, tel. č. 517 348 706, 605 417 216, Veronika Zabloudilová

metodik prevence rizikového chování.:

PhDr. Martina Brandýsová, tel. č. 517 348 706

Blansko – Nad Čertovkou 17, tel. č. 516 417 431, 605 286 685, fax 516 418 778, blansko@opppvyskov.cz, Eva Šmídová

metodik prevence rizikového chování:

Mgr. Olga Trmačová, tel. č. 516 417 431

Boskovice – Štefánikova 2, tel. č. 516 454 178, 721 754 139, boskovice@opppvyskov.cz, Martina Staňková

metodik prevence rizikového chování:

Mgr. Olga Trmačová, tel. č. 516 417 431

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Jiljí Špičák

 

5.

Název, adresa:

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace

Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 515 260 077, e-mail: pppznojmo@skolyjm.cz, web: www.ppp-znojmo.cz, Pavlína Jonášová

metodik prevence rizikového chování:

Mgr. Martina Voborná

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele: Mgr. Petra Malíková

 

6.

Název, adresa:

Pedagogicko - psychologická poradna, součást soukromé školy: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Mendlovo nám. 1/3, 603 00 Brno nezisková organizace

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 543 216 135, 775 211 793, e-mail: ppp@skolskykomplex.cz, regecova@skolskykomplex.cz

web: www.skolskykomplex.cz

sídlo: Voroněžská 5, 616 00 Brno,

kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Regecová,zástupce ředitele pro PPP

Zřizovatel:

soukromý

Jméno ředitele:

Ing. Ivo Procházka

 

7.

Název, adresa:

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno

Veveří 462/15, 602 00 Brno

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 739 450 034, e-mail: poradna@kpppb.cz, web: www.kpppb.cz

Zřizovatel:

Biskupství brněnské

Jméno ředitele:

Mgr. Ladislav Smékal, MBA

 

 

Speciálně pedagogická centra

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Centrum zajišťuje výše uvedené služby pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak ustanovením § 116, a prováděcími předpisy k zákonu.

8.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace

Kociánka 2801/6a, 612 00 Brno

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s tělesným postižením

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  515 504 373, 515 504 375, e-mail: spcms@sskocianka.cz, spczs@sskocianka.cz, web: www.skola-kocianka.cz

kontaktní osoba: Mgr. Eva Čadová

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

PaedDr. Jana Kadlecová

 

9.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

pracoviště Šrámkova 419/1, 638 00 Brno

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty se sluchovým postižením

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  548 520 786, e-mail: spc@gellnerka.cz, web: www.gellnerka.cz

kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Bourková, tel. 774 522 136

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Radek Musil

 

10.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Ibsenova 1, 638 00 Brno

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s těžkým mentálním postižením

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  548 522 898, 548 220 231, fax 548 526 956, e-mail: hanak@ibsenka.cz, web: www.ibsenka.cz

kontaktní osoba: Mgr. Helena Dvořáčková, dvorackova@ibsenka.cz

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

PaedDr.  Petr Hanák Ph.D.

 

11.

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Štolcova 16, 618 00 Brno

Marie Hübnerové 1766/1, 621 00 Brno

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s autismem a poruchami autistického spektra

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 607 043 983, 702 241 200, fax 548 424 085, e-mail: spc@autistickaskola.cz,

web: www.autistickaskola.cz

ZŠ: tel. č. 548 424 061, fax 548 424 085,

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Žampachová, krajská koordinátorka pro PAS

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Tomáš Musil

 

12.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace,

pracoviště Husovická 14, 614 00 Brno,

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s mentálním postižením

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  545 241 414, e-mail: spc@zssekaninova.cz, web: www.zssekaninova.cz

kontaktní osoba: Mgr. Michaela Matoušková

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Hana Dobrovolná

 

13.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace,

Školní 3208/51, 697 01 Kyjov

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty se sluchovým postižením

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  518 612 054, 518 614 212, 603 879 031, e-mail: info@mszskyjov.cz, web: www.mszskyjov.cz

kontaktní osoba: Mgr. Ivanka Jungová, tel. č. 518 614 917

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

PaedDr. Miroslav Hula

 

14.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace

pracoviště Husova 574/29, 697 01 Kyjov

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s mentálním postižením

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  518 612 803, e-mail: spc.kyjov@tiscali.cz, web: www.skolazahumny.cz

kontaktní osoba: Klára Trchalíková, DiS, sociální pracovnice SPC, tel. č. 518 612 803, 601 394 311

vedoucí pracovník SPC: Mgr. Věra Fialová

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

PaedDr. Petr Petráš

 

15.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Žižkova 27, 678 01 Blansko

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty se souběžným postižením více vadami

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č.  516 411 868, e-mail: spc@zssblansko.cz, web: www.zssblansko.cz/specialne-pedagogicke-centrum

kontaktní osoba: Mgr. Jana Kolářová, e-mail: kolarova@zssblansko.cz

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Jméno ředitele:

Mgr. Martin Koupý

 

16.

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s vadami zraku

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 543 210 437, e-mail: trckova@sss-ou.cz, web: www.kamenomlynska.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jana Trčková

Zřizovatel:

MŠMT

Jméno ředitele:

Ing. Soňa Šestáková 

 

17.

Název, adresa:

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234

Veslařská 234, 637 00 Brno

zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty se závažnými vadami řeči

Tel. č., e-mail, místa výkonu činnosti, kontaktní osoba, webové stránky:

Brno – Veslařská 234, 637 00, tel. č. 517 543 102

e-mail: spc@zslogo.cz, web: www.zslogo.cz 

kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., ředitel školy

Bystřice pod Hostýnem – Nádražní 56, 768 61, tel. č. 734 725 401

Kroměříž – Albertova 4062, tel. č. 773 778 640, 777 481 120

Uherské Hradiště – Zelené nám. 1292, tel. č. 773 778 638; 773 778 639; 773 778 416; 773 778 187

Vyškov – Brněnská 139/7, 682 01, tel. č. 773 778 127; 773 778 128

Znojmo – nám. Armády 1215/10, 669 02, tel. č. 773 778 136; 773 778 129

Hodonín – Masarykovo nám. 115/27, 695 01, tel. č. 773 778 641; 773 778 642, 777 545 643

Blansko – Seifertova 1553/3, 678 01, tel.č.775 883 529; 775 879 406

Zřizovatel:

MŠMT

Jméno ředitele:

PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

 

18.

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává– AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Rašelinová 11, 628 00 Brno

zaměřuje se především na středoškoláky s tělesným postižením nebo se závažným onemocněním

Tel. č., e-mail, kontaktní osoba, webové stránky:

tel. č. 544 211 547, e-mail: akademy@akademy.cz, web: www.akademy.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jitka Reitterová, reitterova@akademy.cz, tel. č. 544 211 547

Zřizovatel:

soukromý

Jméno ředitele: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

Související dokumenty