Vloženo: 05.01.2012 Autor: Jakub Štursa / Redakce

Starosta města Šlapanice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitelky/le

 

 

Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace, IČ: 750 23 954,  

Havlíčkova 144/8, Šlapanice, 664 51.

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitelky/le školy podle zákona

    č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném

    znění,

2) praxe min. 3 roky,

3) znalost školské problematiky a předpisů,

4) organizační a řídící schopnosti,

5) dobrý zdravotní stav.

 

K přihlášce přiložte:

 

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů – zápočtový list),

3) strukturovaný profesní životopis,

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,

5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1.prosinci 1971),

7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitelky/le (ne starší 3 měsíců),

8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Zřizovatel: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitelky/le  01.07.2012

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do: 29.02.2012

Adresa: Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Kontakt: Eva Bílková, telefon: 533 304 211

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jaroslav Klaška

  starosta města

 

Připojené soubory

Související dokumenty